top of page
home
01_legegram

Legegrammerne er aldersdifferentierede aktiviteter til vuggestue- og børnehavebørn. De tager udgangspunkt i et tema, fx. kroppen, naturen, cirkus mv. I hvert tema er der 5 aktiviteter tilgængelige, som tilsammen sikrer, at børnene bliver præsenteret for læringsmiljøer, der afspejler alle seks læreplanstemaer fra den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Legegrammerne er udviklet med afsæt i relevant forskning om højkvalitetsdagtilbud som dokumenterer vigtigheden af omsorg, nærvær og relationskompetence, fagligt indhold, opdeling i mindre grupper samt struktur og organisering.

Det konkrete og praksisnære materiale tager ligeledes udgangspunkt i det anerkendende og ligeværdige børnesyn og fremmer det udviklingsstøttende samspil.

 

Samtidig er legegrammerne udviklet for at opkvalificere praksis i praksis med udgangspunkt i de eksisterende vilkår og med fokus på ikke at fjerne personalet fra institutionerne.

legegram_pindsvin_02.jpg

LÆREPLANSTEMAER

De 6 læreplanstemaer og hvor fokus retter sig mod i det pågældende legegram.

FILOSOFIEN BAG LEGEGRAMMERNE

Her beskrives intentionen med legegrammerne og de bagvedliggende tanker omkring den praktiske anvendelse.

SMÅ SNAKKE

Sprogligt fokus
der understøtter aktiviteten og
børnene i
processen.

STORE TANKER 

Med inspiration i det fælles pædagogiske grundlag fra den styrkede pædagogiske læreplan, sætter vi fokus på alle de forhold og nuancer, der skaber fundamentet for personalets tilgang til børnene.

HVEM, HVAD… 

Rammen for aktiviteten,
hvor både faglige og praktiske omstændigheder gennemgås. 

PIKTOGRAM

Det visuelle overblik i børnehøjde.

Konsulentydelser

Det er vigtigt at legegrammerne kommer i brug og bliver en hjælp i praksis. Derfor kommer vi altid ud på 2 personalemøder og varetager den faglige ledelse af opstartsprocessen. Vi tilbyder en BASIS og en PLUS løsning, der adskiller sig ved mængden af konsulenttimer.

 

BASIS

 • 3 temaer som indeholder 5 aktiviteter (15 aktiviteter i alt) 

 • 1 times møde med den pædagogiske leder, forud for vores deltagelse på det første personalemøde. 

 • 2 timers møde med personalegruppen, hvor vi præsenterer produktet og forbereder personalet på at arbejde med materialet. 

 • 2 timers møde med personalegruppen ca. 2 måneder efter første møde, hvor vi evaluerer og sikrer videre implementering.

 

PLUS

 • Alt ovenstående 

 • Plus 23 konsulenttimer, som kan anvendes på nedenstående fire ydelser.

1. IMPLEMENTERINGSSTØTTE

Faglig ledelse der kan bestå af fysisk tilværelse i praksis, hvor vi går foran, ved siden af og bagved personalet og/eller deltagelse på stuemøder.

2. REFLEKSIONSFORLØB

Gennem konkrete øvelser arbejdes der med at højne personalets refleksionsniveau og bevidsthed om egen rolle og handlemuligheder i relationer og i den pædagogiske praksis.

3. LEDELSESSPARRING

Tager udgangspunkt i den pædagogiske leders behov. Kan fx bestå af fagligt indhold til personalemøder, støtte til udvikling af struktur og organisering og sparring til øvrige udviklingsfremmende indsatser, fx et motiverende arbejdsmiljø eller sparring vedr. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

4. INKLUSION OG KONFLIKTHÅNDTERING

I samarbejde med Anders Syberg fra Konfliktforum tilbyder vi oplæg og undervisning i konfliktforståelse og håndtering samt introduktion til konkrete metoder og værktøjer til etablering af et trygt og inkluderende læringsfællesskab, hvor der sikres deltagelsesmuligheder for alle børn.

02_faglighed

Vi er praktikere med et indgående kendskab til den virkelighed, som det pædagogiske personale arbejder i. Vi har et inderligt ønske om at understøtte et kvalitetsløft til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse og samtidig skabe de bedste vilkår og forudsætninger for et godt arbejdsmiljø.

Patricia er uddannet pædagog og har solid erfaring fra arbejdet i daginstitution. Både som stuepædagog, og som en del af kommunale supportfunktioner som ressource- og kompetencepædagog. Hun har supporteret daginstitutioner med at understøtte og udvikle praksis fagligt og organisatorisk.

Ania er uddannet lærer og har en kandidat i pædagogisk psykologi. Hun har arbejdet som pædagog, ressource-pædagog og pædagogisk konsulent, hvor hun på forskellig vis har været med til at understøtte og udvikle den pædagogiske praksis. Desuden er hun beskikket censor på pædagog-uddannelsen.

03_målgrupper

BARNET

 • Nærværende voksne

 • Nye lege- og læringsmiljøer

 • Genkendelighed, forudsigelighed og tryghed

 • Sammenhold og fællesskab

 • Medbestemmelse

PÆDAGOGISK PERSONALE

 • Mere tid til relationsarbejdet

 • Aflastning i en travl hverdag

 • Frigivelse af ressourcer

 • Arbejdsglæde

 • Forudsigelighed og genkendelighed

 • Fælles pædagogisk grundlag i personalegruppen

PÆDAGOGISK LEDER

 • Systematisk og synligt arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan

 • Mulighed for forbedret pædagogisk tilsyn

 • Indfrielse af krav fra Dagtilbudsloven

 • Lette arbejdspres

 • Opkvalificering af pædagogisk personale

FORVALTNING

 • Konkret og praksisnær handling til et presset fagområde

 • Styrket sammenhæng og kvalitet på tværs af kommunen

 • Forbedret arbejdsmiljø i kommunens dagtilbud

 • Forventet nedbringelse af udgifter til sygemeldinger og vikardækning

SAMFUND

 • Kvalitetsløft af et af velfærdssamfundets grundpiller

 • Højere trivsel blandt børn og unge

 • Større tilstrømning til pædagogfaget og uddannelsen

 • Den tidlige indsats kan på længere sigt betyde færre udgifter til specialtilbud og psykiatri.

Samarbejdet med meCura og brugen af legegrammerne vil skabe værdi på flere parametre. Vi betragter det som en værdikæde, hvor alle led påvirkes positivt hver for sig og i kraft af hinanden.

Kontakt

Min oplevelse er at mine medarbejdere har haft stor gavn af legegrammer. Den erfarne pædagog har brugt dem som inspirationskilde til pædagogiske aktiviteter. Vi har brugt dem, når vi havde vikarer, og jeg tænker at det kan skabe ro både for børn, vikaren og det faste personale. De uerfarne medhjælpere har ligeledes brugt dem til konkrete pædagogiske aktiviteter og har kunne læne sig op at metodikken med en start, midte og afslutning når de selv har skulle tilrettelægge en aktivitet.

Maidis, pædagogisk leder i Københavns Kommune

© meCura 2023

bottom of page